حضور در نمایشگاه بین المللی تاسیسات

شرکت نیما تهویه حضور شما را در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات واقع در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 40 غرفه B01 گرامی می دارد.

 
icon-watch
Demo

Nima Ahu Designer

Air handling Unit Selection

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Go to top